روانشناسي

شادی روح شهیدان صادق رحیمی و مظاهر رحیمی(پدر و فرزند) صلوات

پرسشنامه ها

Questionnaires

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO

(N.E.O) Personality Inventory Revised

پرسشنامه  16 عاملی کتل

(16.P.F) Sixteen Personality Factor Questionnaire

پرسشنامه شخصیتی آیسنک

(E.P.Q) Eysenck Personality Questionnaire

پرسشنامه   شخصیتی گری – ویلسون

(G.W.P.Q) Gray Wilson Personality Questionnaire

آزمون تصور از خود بک

(B.S.C.T)  Beck Self Concept Test

پرسشنامه   عزت نفس کوپر اسمیت

(S.E.I) Cooper Smith Self Esteem Inventory

پرسشنامه سازگاری بل

(B.A.I) Bell Adjustment Inventory

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

(E.Q-I) Emotional Quotient Inventory

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون 3

(M.C.M.I-Iii) Millon Clinical Multoaxial Inventory

پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا فرم بلند

(M.M.P.I) Minnesota Multiphasic Personality Inventory

پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا فرم کوتاه

 

پرسشنامه چک لیست نشانه های اختلالات روانی

(S.C.L-90-R) Symptom Check List- 90 – Revised

پرسشنامه سلامت عمومی

(G.H.Q) General Health Questionnaire

پرسشنامه اضطراب بک

(B.A.I) Beck Anxiety Inventory

پرسشنامه افسردگی بک

(B.D.I) Beck Depression Inventory

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

(S.T.A.I) Speilberger State Trait Anxiety Inventory

پرسشنامه سبک های دفاعی

(D.S.Q) Defense Styles Questionnaire

پرسشنامه هراس اجتماعی

(S.P.I.N) Social Phobia Inventory

مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس

(D.A.S.S) Depression Anxiety Stress Scale

مقیاس ترس از موفقیت گود

 

 

 

پرسشنامه منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط حنالوینسون

 

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و وایتمن

 

پرسشنامه هیجان خواهی ماروین زاکرمن

 

مقیاس اضطراب وجودی گود

(E.A.M) Good Existential Anxiety Measure

آزمون ادراک تعامل اجتماعی گلاس

 

مقیاس تایید خوبشتن راتوس

 

پرسشنامه وابستگی به دیگران

 

مقیاس روحیه رقابت و همکاری

 

مقیاس ارزیابی جر و بحث بیهوده

 

مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

 

مقیاس انداز گیریهای نگرشهای صمیمانه

 

مقیاس رمانتیک بودن

 

مقیاس کنار آمدن باخود میشل گوکلن

 

مقیاس مردانگی – زنانگی میشل گوکلن

 

مقیاس درونگرایی – برونگرایی میشل گوکلن

Michel Gauquelin

مقیاس اندازه گیری نوع اختلالهای رفتاری گوکلن

 

مقیاس عشق

 

پرسشنامه اضطراب کتل

 (C.A.S) Cattel  Anxiety Scale

پرسشنامه شخصیی برن رویتر

(B.P.I) Bernreuter Personality Inventory

 

پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

 

پرسشنامه فرم پژوهشی شخصیت

(P.R.F) Personality Research Form

پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

 

مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

Social Distance

سنجش نگرش با روش ترستون

Thurstone Scale

سنجش نگرش با روش لیکرت

Likert Scale

سنجش نگرش با روش گاتمن

guttman

مقیاس افتراقی معنایی

Semantic Differential Scale

پرسشنامه بررسی ارزشها

(s.v.i) study of values inventory

پرسشنامه ارزشهای شغلی

 

پرسشنامه ارزش سنج راکیج

Rokeach value survey

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

(R.S.E.S) Rosenberg Self Esteem Scale

مقیاس استرس هولمز و راهه

(H.R.S.S) Holmsz & Rahee Stress Scale

مقیاس استرس کودرون

(C.S.S) Coudrron Stress Scale

مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

 

مقیاس پذیرش اجتماعی

 

آزمون منبع کنترل نوویکی و استریک لند

 

مقیاس پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون

 

مقیاس امید زندگی

 

مقیاس اعتیاد به اینترنت

 

پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی PMS

 

مقیاس خودشکوفایی

 

آزمون خواب

 

آزمون نقاشی وارتگ

 

ازمون فرافکنی ترسیمی آدمک مک اور

(D.A.P) Draw – A - Person

آزمون فرافکنی رسیمی مینکووسکا

 

آزمون خانه – درخت – شخص  "بوک "

(H.T.P) House – Tree - Person

آزمون فرافکنی خانواده

(D.A.F) Draw  A  Family

آزمون تصاویر بلاکی

(B.P.T) Blacky Pictures Test

آزمون تداعی کلمات یونگ

(W.A.T) Word Association Test

آزمون اندریافت موضوع

(T.A.T) Thematic Apperception Test

آزمون دیداری – حرکتی بندرگشتالت

B.V.M.G.T) Bender Visual Motor Gestalt Test)

آزمون اندریافت موضوع کودکان 

(C.A.T) Children Apperception Test

آزمون اندریافت موضوع کودکان و نوجوانان

(P.N)

آزمون "تصویر- سرگذشت" سایموندز

(S.P.S.T) Symonds Picture Story Test

آزمون اندریافت پیرشناسی

(G.A.T) Gerontological Apperception Test

آزمون اندریافت  وان لینپ

Vanlennep

آزمون اندریافت شغلی

(V.A.T) Vocational Apperception Test

آزمون فرافکنی کلمبوس

Colombus

آزمون تی آ تی کنگو

 

آزمون پویایی شخص و تصاویر

(D.P.I) Dynamic Personand Images

آزمون تصاویر فرافکنی پیکفورد

(P.P.P) Pickford Projective Pictures

آزمون فرافکنی شرایط تحصیلی

 

آزمون فرافکنی سالمندان

(S.A.T)

آزمون اندریافت روبرتز کودکان

(R.A.T.C) Roberts Apperception Test For Children

آزمون جملات ناتمام راتر

(T.S.B) Incomplete Scntence TEST

آزمون جملات ناتمام استین

Stein

آزمون جملات ناتمام ساکس و لوی

Sacks & Lavy

آزمون داستانهای ناتمام لویزادوس

 

آزمون داستانهای ناتمام ژاکلین رویر

 

آزمون ناکامی روزنزوایگ برای کودکان

(R.F.T) Rosenzweig Frustration Test

آزمون تکمیل جملات ناتمام

(T.S.T) Incomplete Scntence Task

پرسشنامه تکمیل جمله ماینر MSCS

 

پرسشنامه اضطراب امتحان

(T.A.I) Test Anxiety Scsle

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

(H.A.M.I) Hermense Achievement Motive Inventory

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

(SMAP) Scales Measuring Self Perception

مقیاس خود پنداری کودکان

 

پرسشنامه خود پنداره

 

پرسشنامه منبع کنترل درونی وبیرونی راتر

 (Rieic)Ratter Internal External Inventory Of Control

پرسشنامه رجحان های ادواردز

(E.P.P.S)

مقیاس رشد اجتماعی واینلند

Winelend

آزمون تحمل ناکامی

(E.R.T.O)

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

(B.S.S.I) Beck Suicide Scale Indeation

آزمون افسردگی کودکان ماریاکوس

 

آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ  کودکان

 

مقیاس عزت نفس آیزنک

 

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون

(H.R.S.A)

آزمون خودسنجی اضطراب زانک

(S.R.A.S) Self Rating Anxiety Scale

آزمون رورشاخ

(R.S) Rorschach Scale

فن لکه های جوهر هولتزمن

(H.T.T) Holtzman Inkbiot Technique

آزمون بررسی ارزش ها گوردون آلپورت، فیلیپ ورنون، گاردنرلیندزی

 

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

(K.N.P.I) Kundu Neurosis Personality Index

آزمون شخصیتی نوع A

 

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان

 

آزمون شخصیتی کرنل فرم N2

Cornel Personality  Index

پرسشنامه شخصیتی وودورث

(W.P.D.S) Woodworth Personal Data Sheet

آزمون ترسیم خانواده

 

پرسشنامه بحران هویت

 

پرسشنامه سنجش خلاقیت بر اساس آزمون تورنس

 

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

 

مقیاس خودپنداره پیرز- هریس

 

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

 

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

 

پرسشنامه افسردگی بک (13ماده ای)

 

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

 

پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی (PHDS)

 

پرسشنامه کیفیت زندگی

 

پرسشنامه مهارتهای زندگی

 

پرسشنامه عملکرد خانواده FDA

 

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

E.M.I) Enrich Marital Inventory)

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

 

پرسشنامه تفکرات (باورهای)غیر نطقی جونز

 

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

 

شاخص رضایت زناشویی (IMS)

 

پرسشنامه ابراز وجود نوجوانان (ASA)

 

مقیاس انسجام خانواده

 

مقیاس خود گسستگی

 

پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی

 

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای کومری

Comrey

پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی

 

پرسشنامه رهبری چندعاملی MLQ

 

پرسشنامه رفتار نو آورانه

 

پرسشنامه جو سازمانی نو آورانه

 

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

 

پرسشنامه عملکرد شغلی

 

آزمون خلاقیت شغلی

 

پرسشنامه سبک رهبری

 

پرسشنامه فشارزاهای شغلی (IVJSI)

 

پرسشنامه روحیه معلمان

 

پرسشنامه توصیف جو سازمانی معلمان (OCDQ)

 

پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس

 

مقیاس نوآوری سازمانی

 

پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ)

 

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

 

پرسشنامه روانی کالیفرنیا

(C.P.I) California Psychological Inventory

پرسشنامه سنجش شخصیت

P.A.I) Personality Assessment Inventory)

مقیاس خلق و خوی ترستون

 Thurstone Temperament Schecule(T.T.S)

پرسشنامه شخصیت هوگان

H.P.T) Hogan Personality Inventory)

پرسشنامه علایق شغلی استرانگ – کمپیل

(S.C.I.I) Strong Campbell Interest Inventory

پرسشنامه رغبت سنج شغلی استرانگ

(S.V.I.B) Strong Vocational Interest Blank

پرسشنامه رجحان سنج کودر

Kuder Preference Record

پرسشنامه رغبت های عمومی کودر

(K.G.I.S) Kuder General Interest Survey

پرسشنامه رغبت سنج شغلی کودر

(K.O.I.S) Kuder Occupational Interest Survey

پرسشامه رغبت سنج شغلی هالند

HOLLAND

آزمون بینه – سیمون

 

آزمون بینه – زازو

 

آزمون استنفرد – بینه

 

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای بزرگسالان

(W.A.I.S-R) Wechsler adult intelligence scale- re vised

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان

(W.I.S.C-R) 

مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان پیش دبستانی

(W.P.P.S.I-R)

آزمون مازهای پرتئوس

 

آزمون هوش بندر – گشتالت

 

آزمون مکعب های کهس

 

آزمون ریون رنگی

 

مقیاس عملی لایتر

Laiter

آزمون آندره – ری

Andre – rey

مقیاس عملکرد بورلی – اوله رون

Borelli oleron

مقیاس های تحولی گزل

 

مقیاس های تحول شیرخوارگی بیلی

Bayley scoles at intant development

مقیاس های نوانش های کودکان مک کارتی 

(M.S.C.A) Mc Carthy Scales Of Children Abililies

آزمون هوش گروهی (آلفا و بتای ارتش)

Arme Test Alpha

آزمون آدمک گودیناف

 

آزمون ماتریس های پیشرونده ریون (سیاه و سفید)

 

آزمون دمینوها

 

آزمون موزائیک ژیل

 

آزمون نابسته به فرهنگ کتل

Culture Free Intelligence Test

آزمون سطح آمادگی (آزمون اوتیس – لنون)

 

آزمون سطح دبستان

 

آزمون سطح دبیرستان

 

آزمون سطح دانشگاه

 

آزمون پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی

 

آزمون بزرگسالان برجسته

 

آزمون استعدادهای خاص

 

                             آزمون های دقت

 

                             آزمون های حافظه

 

آزمون های استعدادهای عمومی (چندگانه)

 

آزمون های تشخیصی

 

                         آزمون یادداری دیداری بنتون

 

                         آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت

 

آزمون های روانی – زبانی ایلینویز

(I.T.P.A)  Illinois Test Of Psycholinguistic Ability

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۱۳ساعت 1:38  توسط  فيض اله رحيمي   |