روانشناسي

شادی روح شهیدان صادق رحیمی و مظاهر رحیمی(پدر و فرزند) صلوات

اينك به منظور  پژوهش و تحقيق در مسايل فوتبال كشور برآن شديم تا با شيوه علمي ، موضوع مورد بحث را ارزيابي كنيم.خواهشمند است با دقت نظر خود در پاسخ دادن به پرسشهاي زير ما را در انجام اين  مهم ياري فرماييد.قبلاً از همكاري صميمانه شما سپاسگزارم .

                                                  فيض ا… رحيمي

                                                   دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي

              سن :                           تحصيلات :                                وضعيت اقتصادي :  خوب           متوسط                      بد

             شغل :                        ميزان در آمد:                         تعداد اعضاي خانواده :                            فرزند چندم :

      سواد پدر :                            سواد مادر:                                             شغل پدر:                 شغل مادر:

    طرفدار تيم :     سپاهان              ذوب آهن                           هيچكدام

 

1 – اگر كسي نسبت به شما بدي كند، آيا خود را مجبور مي بينيد كه در مورد آن كاري انجام دهيد؟                     

بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚

2- اگر موقعيتش فراهم  شود، آيا دوست داريد شاهد مراسم اعدام شخصي باشيد؟

بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚

3 – آيا اگر كسي به شما اهانت كند، فكر مي كنيد بهترين كار اين است كه موضوع را ناديده بگيريد؟                      

بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

          4 – آيا هرگز اين احساس به شما دست داده كه بخواهيد واقعاً كسي را بكشيد؟                                                   

بلي  ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚

5– آيا از سخناني كه بعضي از سياستمداران مي گويند يا در روزنامه ها مي نويسند عصباني مي شويد؟ 

  بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

6 – آيا دوست داريد مسابقات كشتي و بوكس را در تلويزيون تماشا كنيد؟                                              

           بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

7 – آيا هرگز از مردم بحدي عصباني مي شويد كه سر  آنها داد بكشيد و ناسزا بگوييد؟                  

                      بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

8 – آيا كساني را كه به شما بدي كنند به سرعت مي بخشيد؟                                                                         

   بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

9– آيا در هنگام كودكي از جنگ و دعوا  گريزان بوديد؟                                                                     

         بلي   ‚    خير   ‚  نمي دانم ‚ 

10- آيا فكر مي كنيد آدمهاي خوشبين ،اغلب ترسوهايي بيش نيستند؟                                            

                  بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

11–آيا  اغلب آگاهانه يا غيرآگاهانه دندانهايتان را بهم  فشار مي دهيد؟                                  

                           بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

12 –آيا معتقديد كه كمتر از ساير مردم از كوره   در مي رويد؟                                     

                                  بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

13–آيا گاهي اوقات آنقدر عصباني مي شويد كه ظروف را به اطراف پرت كنيد؟   

                                            بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚   

14-آيا دوست داريد در هنگام شنا  زيرآبي رفته ديگران را اذيت كنيد؟       

                                                     بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚   

         5 1– آيا وقتي چيزي خراب مي شودشما اغلب ديگران   را مقصر مي دانيد؟

                                                      بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         16 – آيا غالباً قادريد از ابراز ناراحتيتان جلوگيري كنيد؟            

                                                                     بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          17 – اگر كسي شما را بيازارد،آيا معمولاً به گونه اي دقيق و مطمئن ،احساسي را كه نسبت به او داريد  بيان مي كنيد؟

                                                                                                                                                               بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         18 – آيا ترجيح مي دهيد به شخصي بگوييد با عقايدش موافقيد تا اينكه احتياج نشود بحثي را شروع بكنيد؟

                                                                                                                                                                  بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚        

 

19 – هنگامي كه خشمگين مي شويد،آياحركات فيزيكي زياد نظير پا به  زمين كوبيدن ولگد زدن به چيزي از خودنشان مي دهيد؟

                                                                                                                                                                         بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚ 

         20– آيا معمولاً مي توانيد حتي درمقابل افراد نادان آرامش خود را حفظ كنيد؟                                      

          بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         21 –آيا بعضي اوقات مي شود كه احساس كنيد دوست   داريد با كسي دعوا كنيد؟                                          

 بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          22–آيا اغلب حرفهاي نيش دار و طعنه آميز درباره ساير  مردم مي زنيد؟                               

                         بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          23– آيا قسمت تيراندازي در پاركهاي تفريحي يكي از  قسمتهاي مورد علاقه شماست ؟              

                      بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          24– آيا شما يك شخص خوش اخلاق هستيد؟                                                                      

                   بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          25– آيا اگر دزدي قسمتي از اموال شما را بدزدد و درحال  فرار باشد ،نسبت به اين كه او را با تير بزنيد،ترديد  خواهيد كرد؟                                                                                                                      

               بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

 

         26– اگر به شخصي برخورد نمائيد كه خودخواه و  سلطه گر باشد.آيا سعي خواهيد كرد او را بر سر جايش بنشانيد؟

                                                                                                                                                               بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

          27 –آيا از صحنه هاي مبارزه و زد و خورد در فيلمهاي سينمائي لذت مي بريد؟                                             

  بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         28– آيا به طوركلي از وضع اداره مملكت راضي هستيد؟                                                                        

     بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         29-  آيا اغلب به شدت از دست ديگران خشمگين مي شويد، هرچند مي خواهيد آنها متوجه نشوند؟          

           بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

         30- آيا دوست داريد بحثهاي سخت و كوبنده داشته باشيد  و هيچ نوع گذشت و ارفاقي در كار نباشد؟       

            بلي   ‚  خير    ‚  نمي دانم ‚

  

كليد پرسشنامه پرخاشگري آيزينك

            

جواب

گزينه

جواب

گزينه

جواب

گزينه

بلي

21

بلي

11

بلي

1

بلي

22

خير

12

بلي

2

بلي

29

بلي

13

خير

3

خير

24

بلي

14

بلي

4

خير

25

بلي

15

بلي

5

بلي

26

خير

16

بلي

6

بلي

27

بلي

17

بلي

7

خير

28

خير

18

خير

8

بلي

29

بلي

19

خير

9

بلي

30

خير

20

بلي

10

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۰۸ساعت 6:36  توسط  فيض اله رحيمي   |